Mineral Resource Table Copy

u003cdivu003e
u003cfigure class=u0022wp-block-tableu0022u003e
u003ctable class=u0022table-lake-throsselu0022u003e
u003ctbodyu003e
u003ctru003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eAquiferu003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eMineral Resource Categoryu003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eVolume
(10u003csupu003e6u003c/supu003e mu003csupu003e3u003c/supu003e)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eTotal
Porosity
(%)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eBrine
Volume
(10u003csupu003e6u003c/supu003e mu003csupu003e3u003c/supu003e)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eSpecific
Yield
(%)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eDrainable
Brine
Volume
(10u003csupu003e6u003c/supu003e mu003csupu003e3u003c/supu003e)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eSOu003csubu003e4u003c/subu003e
Grade
(mg/L)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eSOu003csubu003e4u003c/subu003e
Mass
(Mt)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eMg
Grade
(Mg/L)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eMg
Mass
(Mt)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eK
Grade
(mg/L)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eK
Mass
(Mt)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eEquivalent
SOP Grade
(Ku003csubu003e2u003c/subu003e SOu003csubu003e4u003c/subu003e)
(kg/mu003csupu003e3u003c/supu003e)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eDrainable
Brine SOP
Mass
(Mt)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003cth style=u0022background-color: #0858ab;color: #fffu0022u003eu003cstrongu003eTotal Brine
SOP Mass
(Mt)u003c/strongu003eu003c/thu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctd colspan=u002213u0022u003eu003cstrongu003eLAKE THROSSELL MINERAL RESOURCEu003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eSurficialu003c/tdu003e
u003ctdu003eIndicatedu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1,008u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.40u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e403u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.17u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e170u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e22,125u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e3.8u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e7,764u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.3u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4,985u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.8u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e11.1u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e1.9u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4.5u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eBasalu003c/tdu003e
u003ctdu003eIndicatedu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1,150u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.29u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e329u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.19u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e225u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e24,420u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.5u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e8,735u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2.0u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4,605u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.0u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e10.3u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e2.3u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e3.4u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #e7e7e7;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctd colspan=u00222u0022u003eu003cstrongu003eTotal Indicated Resourceu003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e2,159u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e732u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e395u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e23,430u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e9.3u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e8,320u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e3.3u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e4,770u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e1.9u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e10.6u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e4.2u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e7.9u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eSurficialu003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e3,074u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.43u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1,313u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.10u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e310u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e21,910u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e6.8u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e7,820u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4,605u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e10.3u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e3.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e13.5u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eConfining Layeru003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e8,793u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.45u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e3,957u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.04u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e350u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e23,140u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e8.1u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e8,240u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2.9u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4,595u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.6u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e10.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e3.6u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e40.6u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eBasalu003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e3,524u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.40u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1,394u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.09u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e330u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e22,920u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e7.6u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e8,134u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2.7u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4,675u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.5u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e10.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e3.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e14.5u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #e7e7e7;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctd colspan=u00222u0022u003eu003cstrongu003eTotal Inferred Resourceu003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e15,391u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e6,664u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e990u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e22,680u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e22.5u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e8,073u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e8.0u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e4,625u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e4.5u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e10.3u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e10.2u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e68.6u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #e7e7e7;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eu003cstrongu003eTotalu003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctdu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e17,550u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e7,396u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e1,385u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e22,894u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e31.8u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e8,144u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e11.3u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e4,666u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e6.4u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e10.4u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e14.4u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e76.5u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctd colspan=u002213u0022u003eu003cstrongu003eLAKE RASON INFERRED MINERAL RESOURCEu003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eSurficialu003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,846u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.40u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1,138u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.10u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e285u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e21,625u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e6.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,330u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.7u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e1.5u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.9u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eCreteu003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e6,018u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.38u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,287u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.07u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e421u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e22,580u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e9.5u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,390u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.0u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.3u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e2.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e12.2u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eMixedu003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e306u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.30u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e92u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.10u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e31u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e23,195u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.7u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,440u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.1u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e0.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.5u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eBasal Sandu003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1,095u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.30u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e328u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.21u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e230u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e23,250u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.3u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,405u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.6u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e1.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.8u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eSaproliteu003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,641u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.20u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e528u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.03u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e79u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e21,640u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.7u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,235u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5.0u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e0.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2.6u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eSaprocku003c/tdu003e
u003ctdu003eInferredu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e9,132u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.10u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e913u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.02u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e183u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e22,635u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4.1u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e2,190u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e0.4u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4.9u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e0.9u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4.5u003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #e7e7e7;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eu003cstrongu003eTotalu003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctdu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e22,037u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e5,287u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e1,228u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e22,447u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e27.6u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e2,341u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e2.9u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e5.1u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003eu003cstrongu003e6.4u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e27.5u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #bfbfbf;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctd colspan=u00222u0022u003eu003cstrongu003eTOTAL MINERAL RESOURCEu003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e39,587u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e12,683u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e2,613u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e22,684u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e59.4u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e8,144u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e11.3u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e3,573u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e9.3u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e7.9u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e20.8u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003cstrongu003e104.0u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctd colspan=u002213u0022u003eu003cstrongu003eLAKE THROSSELL EXPLORATION TARGET (in addition)u003c/strongu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eLower Estimateu003c/tdu003e
u003ctdu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e5,807u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e288u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4,081u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e1.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e9.1u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e2.6u003c/tdu003e
u003ctdu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003ctr style=u0022background-color: #fff;border-bottom: 1px solid #dbddd9u0022u003e
u003ctdu003eUpper Estimateu003c/tdu003e
u003ctdu003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e10,925u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e945u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003eu003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4,466u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e4.2u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: rightu0022u003e10.0u003c/tdu003e
u003ctd style=u0022text-align: right;background-color: #e7e7e7u0022u003e9.4u003c/tdu003e
u003ctdu003eu003c/tdu003e
u003c/tru003e
u003c/tbodyu003e
u003c/tableu003e
u003cp class=u0022table-disclaimeru0022u003eu003cstrongu003eNote:u003c/strongu003e Errors may be present due to rounding,  Total porosity and total brine SOP mass is provided to compare the total SOP tonnes with the drainable Resources. As can be seen, the total brine volume of 104Mt is significantly higher than reported drainable brine volume of 20.8Mt. The Lake Rason Mineral Resource has been updated due to relinquishing of E38/3298 and the granting of E38/3437 resulting in a 0.5Mt increase of drainable brine SOP at Lake Rason.  This is not considered material.  The drainable brine volume represents the amount of SOP that can be abstracted from the deposit under normal pumping conditions. For economic production, the drainable brine volume is the most important volume because only a proportion of the total brine present can be typically abstracted from the deposit. The potential quantity and grade of the Exploration Target is conceptual in nature. There has been insufficient exploration in these areas to estimate a Mineral Resource. It is uncertain if further exploration will result in the estimation of a Mineral Resource.u003c/pu003e
The Mineral Resource Estimate was first announced, together with a Competent Person’s Statement from Mr Adam Lloyd of Aquifer Resources Pty Ltd, on 05 October 2021 in the announcement titled u0022Positive Scoping Study for Lake Throssell Sulphate of Potash Project following Mineral Resource Upgradeu0022.

u0026nbsp;
u003ch4u003eCompetent Person Statementu003c/h4u003e
The information in this announcement that relates to the Exploration Results, Mineral Resource estimate and Exploration Target is based upon information compiled by Mr Adam Lloyd, who is employed by Aquifer Resources Pty Ltd, an independent consulting company. Mr Lloyd is a Member of the Australian Institute of Geoscientists and has sufficient experience relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and the activity to which is being undertaking to qualify as a Competent Person for reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves as defined in the 2012 edition of the “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”. Mr Lloyd consents to the inclusion in the announcement of the matters based upon the information in the form and context in which it appears.

u0026nbsp;u003c/figureu003e
u003c/divu003e

Subscribe below to receive company updates